Hughes 16300 Sofa & Loveseat: Namaste Royal

  • Sale
  • $938.00


Description
Sofa & Loveseat: Namaste Royal

• Body: Namaste Royal

• (4) 1/2 Toss Pillow: Namaste Royal

Loveseat: L64.25" H31.50" D36.00"

Sofa: L88.25" H31.50" D36.00"